Keresés

Szavazások

Hová szervezzünk kirándulást a "Bakancsos túrázóknak" /programlehetőség a családoknak
 

Naptár

Fórum

Felhasználó

Újpest Önkormányzatának hírei

Díjaink

Újpest Önkormányzatának hírei

Az óvodai csoportok /Tiszta csoport? Vegyes csoport?/

Sok szülő felteszi a kérdést, hogy milyen szervezésű csoportba írassa gyermekét.

"Tiszta" csoportba, vagy "vegyes" csoportba.

Ehhez kívánunk segítséget adni a jelzés alatt.

Kérjük, olvassák el figyelmesen, és mindenki döntsön a legjobb belátása szerint.

Igyekeztünk összeszedni az előnyöket és a  hátrányokat is.

Ha valakinek még vannak ezzel a témával kapcsolatos kérdései, azt tegye fel nyugodtan - személyesen (akár az óvoda kóstolgató nyílt napon)

- emailben

- a honlap -án keresztül.
Az óvoda, gyermekünk mindennapi életének színtere.
Közoktatási rendszerünk önálló intézménye, a családi nevelést kiegészítve szolgálja,
a gyermekek fejlődését annak 3. életévtől az iskolába lépésig.

Az óvodai csoportok kétféle módon szerveződhetnek:

  • Lehetnek homogén szervezésű,

  • Valamint heterogén szervezésűek

Ennek a kétfajta szervezési módnak a jellemzőiről szeretnénk tájékoztatni az óvodánkba járó gyermekeink szüleit.

A homogén / életkor szerint osztott / szervezésű csoportok, a hagyományosan:

A hagyományos formában: kiscsoport / 3-4 éves korig/; középső csoport / 4-5 éves korig/; valamint a nagycsoportból áll. / 5-6 korig / szerveződik.

Előnye: a kezdeti beszoktatás egyszerre zajlik

-  A gyermekek azonos életkoruk szerint szerveződnek, a pedagógusok reményei szerint, egyformán fognak fejlődni.

- Pontosan tervezhető minden korcsoportra az éves, illetve havi terv, emellett az adott  korcsoportban az életkorra jellemző követelményszint.

- Természetesen az óvó nénik az életkori sajátosságoknak megfelelően nevelik a csoportjukat, irányítják a szociális, érzelmi, és értelmi nevelésüket, a fejlődésüket  alapvetően szolgáló játékos tevékenységüket.

- Számukra is kiderül, hogy bár azonos életkorú gyermekekkel dolgoznak, az egyéni különbségek, képességek, mégsem egyformák közöttük.

- Van, aki életkorát meghaladó szinten fejlődik, néhányuk viszont enyhe, vagy súlyosabb lemaradást  mutatnak. Tudják, hogy minden gyermeknek sajátos, és eltérő a fejlődési üteme, ilyenkor egyéni fejlesztéssel, szakemberek segítségével próbálnak  meg segíteni. Mint minden pedagógus, szeretetteljes, meleg, légkörrel veszik körül ezeket a gyermeket is, hiszen szeretik őket!

Azonban sajnos hátránya is van ennek a csoportszervezési formának:

- A nagyobb gyermeklétszám miatt nehezen oldható meg, az úgynevezett „anyukás beszoktatás”, hosszabb ideig tart számukra a bizalom kialakulása az óvoda és óvó néni között. Látják, hogy a többiek is sírnak, így még nehezebben élik meg a biztonságos családtól való elszakadást… nehezebben élik meg ezt az új helyzetet, „az óvodás lettem” érzését.

- A harmonikus érvényesíthető az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem érvényesítése.

- Az osztatlan csoportban nehezebb a „családi” összetételre hasonlító szervezési forma kialakítása, így nehezebben alakul ki a kicsik biztonságérzete.

- A nemek közti elkülönülés erőteljesebben van jelen, főleg a nagycsoportban: A fiúknál: nincs nagyobb, megfigyelhető, utánozható „nagyfiú” minta, amit az óvó néni természetesen nem tud megadni, a legjobb szándékkal sem.

- A nehezebben csoportba illeszthető, lassabban fejlődő gyermek: én tudatának alakulása során lassan átérzi, kellemetlen érzéssel töltve érzi, hogy Ő nem olyan  ügyes, mint társai. Bármennyire is igyekszik óvó nénije, ennek a kisgyermek is tudatában van. / Megfogalmazódik benne „az én ilyen vagyok”, nem olyan ügyes,  Mint… / Erős szorongást élhet át, zárkózottabbá válhat, játéka megváltozhat, de sajnos agresszívvá is válhat.

- Van, amelyik gyermek ezt az önmagáról szerzett nemkívánatos „tudást”, sokáig „titkolja, a saját maga által létrehozott stratégiával. Pl: Közös versmondásnál, csak tátog, egyes feladatoknál a meghallott megoldást „bemondja”, mintha Ő jött volna rá… stb. / Hiába próbálja meg fejlesztéssel segíteni Őt magasan képzett óvó nénije, akár fejlesztőpedagógusi segítséggel  megtámogatva, ilyenkor az iskolai élet elhalasztását kell kérnie, a Nevelési Tanácsadó javaslatával megerősítve.
Ilyenkor a gyermek másik csoportba kerül, / az addigi középsős csoportba, amelyik. A következő szeptembertől lesz a nagycsoport /. Mit élhet át!?
-  elveszti biztonságérzetét; a szeretett óvó néniket; kedves barátait… önértékelése teljesen megrendül.

- Új csoportjában el kell fogadtatnia magát, be kell illeszkednie, bizonyítania kell…

- Ő ügyes, képes fejlődni, miközben pontosan tudatában van annak, hogy nem ok nélkül nem mehetett társaival iskolába. Szorongásai felerősödhetnek, önmagáról alkotott képe még jobban megrendülhet, nincs azzal tisztában hova is tartozik valójában../      Gondoljunk bele, hogy mi felnőttek, mit érzünk egy munkahely elvesztésekor és az új munkahelyünkön eleinte mennyire szorongunk! Ezt a gyermek, akit életkori sajátosságainál fogva érzelmei uralnak, irányítanak, mennyivel nehezebben élik meg! /

Tapasztalt, osztatlan csoportban dolgozó kolléganőink ezen a helyzeten úgy próbálják meg átsegíteni az általuk addig nevelt gyermeket, hogy a szülővel  egyetértésben

- Megbeszélik a gyermekkel is a kialakult helyzetet.

- A leendő csoportba már előre átkísérik játszani, egy-egy foglalkozáson részt vesznek vele, játékos tevékenységek közben megismertetik a leendő óvó nénikkel és pajtásaikkal. Megbeszélik, hogy az udvaron új csoportjához odamehet játszani, illetve később, amikor az addigi óvó néniknek már új csoportja lesz, hozzájuk is visszalátogathatnak.

De van rá garancia, hogy sikerül ezt a helyzete elfogadtatni egy gyermekkel?

A heterogén, vegyes összetételű csoportok / 3éves kortól iskolába lépésig szerveződnek.

A mi Deák „ovinkban” is így szerveződnek a csoportok, számtalan előnye miatt.

Előnyei:

- A különböző életkor megjelenése elősegíti, hogy az iskolai élete megkezdő gyerekek helyére érkező gyermekek –életkortól függetlenül– könnyebben illeszkedjenek be a csoportokba.

- Ennek az a magyarázata, hogy az így szerveződő csoportokban természetes módon jelenik meg a családias mintára nagyban hasonlító összetétel.

- A kevesebb újonnan érkezett gyermekeknél könnyebben megoldható az „anyukás” beszoktatási mód, így fokozatosan
válhatnak le egymásról anya és gyermeke.

- A családias légkör ekkor már megszokott módon jelen van az ott maradó gyermekek gyermekekben, már nem sírnak, ezzel és elfogadó magatartásukkal, vidám játékukkal Könnyebben ráébred az érkező gyermek, hogy „nem is lehet itt olyan rossz…”

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is kiemeli, hogy az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását kell elősegítenie,az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével....valamint segítenie kell egyéni képességeinek kibontakozását…a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységekkel, különös tekintettel, a semmivel nem helyettesíthető játékkal.

Ennek a Kormányrendeletnek is megfelelve, nevelő közösségünk a Deák Oviban már évekkel ezelőtt a vegyes csoportok
előnyeit vizsgálva, már 1989-től ebben a formában szervezte csoportjait, felismerve számtalan előnyét, amelyből még néhányat kiemelnénk:

- A családias szerkezet megnyugtató a gyermekek számára, felgyorsul a szocializáció,

- Ha egy családból több különböző életkorú testvér érkezik, nem kell szétválasztani Őket.

- A testvérpároknál különös gondot fordítunk arra, hogy ezek a testvérkapcsolatokat két fázisban kezeljük:

Először: ERŐSÍTJÜK A KÖTŐDÉSÜKET,hogy nagyobb legyen a családból kilépő testvérek biztonságérzete,

A második fázisban pedig: OLDJUK A TESTVÉREK ZÁRTABB VILÁGÁT, ezzel erősítve, hogy „nyissanak” társaik felé,
ÍGY ERŐSÍTVE A TÁRSAK FELÉ FORDULÁS VÁGYÁT.

- Amelyik gyermeknek nincs otthon testvére, annak sokféle élményt nyújt a vegyes csoport, átélheti a testvérkapcsolatok megfigyelését, „mintaadónak tekintve testvért választ magának”. Vagy egy kisebb pajtását, vagy egy számára mintaadó
nagyobb gyermeket.

- Év elején megszokott, hogy a kisebbeket „pátyolgatják”, dajkálják, ringatókat,   mondókákat énekelnek nekik / ezt érezték, látták óvó néniktől, amikor Ők kerültek a csoportba. Szeretnek maguktól „gondoskodni” a kicsikről, sokszor kérni kell őket,  hogy ne tegyék meg a „kicsi” helyett, amire az már képes!

EZÉRT IS TARTJUK FONTOSNAK, AZ ELFOGADÓ, ÉRZELMI BIZTONSÁGOT NYÚJTÓ, DERŰS SZERETETTELJES CSOPORTÉLET KIALAKÍTÁSÁT, A MÁSSÁG ELFOGADÁSÁT!
MINDIG SZEM ELŐTT TARTJUK, HOGY:     
- Mintaként szolgálunk az általuk nevelt gyermekeknek.

- Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermekek között nem csak „jelen kell lenniük”, hanem beszélgetésekkel, „odakucorodásokkal”, meghittséggel, vagy akár „csak” metakommunikációs jelzésekkel / elismerő tekintet, mosoly, kacsintás,
és még sorolhatnánk /

- Érzelmi biztonságot nyújtunk, mert fontosnak tartjuk, hogy a „gyerekeik” érezzék, tudják: látom, figyelek rád, észrevettem
milyen ügyes és kedves vagy…

- Osztatlan csoportban hosszabb időt szánunk a szokásrendszer teljes elsajátítására.

- A későbbiekben erre építjük ugyanis a napi tevékenységek zökkenőmentes megvalósulását, ami elengedhetetlen a csoportok megfelelő „életének” kialakításában.

- Az egyéni fejlődésbeli különbségek ezekben a csoportokban természetes módon vannak jelen. / Csak az óvónő észleli őket és ehhez igazítja fejlesztési lehetőségeit! /

- A kicsiknek szükségük van néha az „elkülönésre”, elbújásokra, ugyanakkor szívesen  figyelik a nagyobbak játékát, mellettük játszanak, vagy éppen bekapcsolódnak azok  játékába.

- Ezért érvényesítjük szívesen ebben a csoportformában „az együtt és  külön elvét” /így igazodva  mindegyik gyermek igényeihez. / Ez az elv, és a gyerekek többsíkú magatartása gyorsítja a szocializációt./

- A kisebbeknek nagy húzóerőt jelentenek a játékos, komplex kezdeményezések. Van, hogy játékuk közben hallva az ismétlődő verseket, dalokat stb. magukban mondogatják, / később könnyebben idézik fel ezeket /; van, hogy odahasalva figyelnek egy  foglalkozást, és sokszor be is kapcsolódnak annyi időre, amennyire életkoruk és   fejlettségük „megengedi”, majd kilépve a foglalkozásból zavartalanul folytatják játékukat./

Ez teljesen probléma mentesen zajlik a vegyes csoportokban.

- A tevékenységekben, együttműködésben a feladatoknál, a nagyobbaknál az  önkéntesség a játékos foglalkozásokba való bekapcsolódásban nyilvánul meg. Azonban megtanulják, hogy mindennek vannak szabályai, lehetőségekkel együtt.
De az önkéntesség náluk nem jelentheti az állandó távolmaradások okát. Ha érettebbek, főleg ha iskolára készülő nagyok,
a megkezdett tevékenységet be kell fejezniük.                                                                                 
Az állandó „kimaradókat” következetesen odahívjuk az általunk felkínált  tevékenységhez.

- A tevékenységeket mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, ezt egyszerűsítjük le  kisebbekhez, eltérő ütembe fejlődő gyerekekhez / fentről-lefelé tervezés/.

- Ezzel erőfeszítés nélkül elérhető, hogy minden gyermek a számára legmegfelelőbb  képességfejlesztésben részesüljön, hiszen nincsenek koruk szerint elkülönítve, mint  az osztatlan csoportokban.

- Éppen ezért, ha egy gyermek kora szerint mégis elmaradást mutat iskolába lépés előtt,  még egy évet maradhat saját csoportjában, anélkül, hogy megszégyenülést érez-  ne, elvesztené barátait, addigi megszokott csoportját.
„ AZ ÉN LESZEK A  NAGY!...BÜSZKESÉGE TÖLTHETI EL”

- A vegyes csoportban nevelődő gyermekek sokkal fogékonyabbak a toleranciára.

- Fejlettebb az empátiás képességük, odafigyelésük társaikra, segítő-gondoskodó magatartásuk. Ezért fogadják el könnyen más ütemben fejlődő pajtásaikat és a  Sajátos Nevelési Igényű gyereket… akiknek nem csak adnak – hanem akiktől  kapnak is!
Amire különösen nagy figyelmet fordítunk még heterogén csoportjainkban:

- A megfelelő életkori arány kialakítására

- A fiúk és lányok „arányára” a csoportban:  Megfelelő arány mellett a nagycsoportos fiúk, megfelelő mintát tudnak adni a kisebb fiúknak.

- Az év elején, természetes módon megjelenő STÁTUSZ ÁTRENDEZŐDÉS TUDATOS SEGÍTÉSE. Az érett „mag” iskolába megy, akik eddig mintaadók voltak, főleg középsős társaiknak, akik addig mintakövetők voltak. Ezért tudatosan segíti őket az óvodapedagógus abban,hogy tudatosuljon bennük: nagyok lettek, figyelnünk arra hogyan viselkednek, milyen mintát nyújtanak a kisebbeknek.

- Így szeptember – október hónapban újra egyensúlyba kerül az addig átrendeződésben  lévő csoport.

A "DEÁK OVI" KOLLEKTÍVÁJA EZEKET A HETEROGÉN CSOPORTOKBAN TAPASZTALHATÓ ÁLLANDÓ MEGÚJULÁST, ÖNMAGÁBA VISSZATÉRŐ KÖRFORGÁST, NEM CSAK A GYERMEKEK SZÁMÁRA TEKINTJÜK HASZNOSNAK.
MI IS FOLYAMATOSAN MEGÚJULHATUNK, FEJLŐDHETÜNK. TERMÉSZETESEN EGY VEGYES ÖSSZETÉTELŰ CSOPORT SZERVEZÉSE NEHEZEBB, MINT  AZ OSZTATLAN CSOPORTOKÉ, DE SZÁMUNKRA MEGÉRI…

MI A GYERMEK ÉRDEKEIT SOROLJUK AZ ELSŐ HELYRE!

 

 

Gomba (1) csoport

Tulipán (2) csoport

Pillangó (3) csoport

Maci (4) csoport

Margaréta (5) csoport

Süni (7) csoport

Csigabiga (8) csoport