Keresés

Szavazások

Hová szervezzünk kirándulást a "Bakancsos túrázóknak" /programlehetőség a családoknak
 

Naptár

Fórum

Felhasználó

Újpest Önkormányzatának hírei

Díjaink

Újpest Önkormányzatának hírei

Specialitások

Programunk arra épít, hogy a SNI gyerekek mintaként tekintik és érzelmileg kötődnek ép kortársaikhoz.

Ez részükre spontán létrejövő húzóerőt jelent. Énképük és önértékelésük pozitív irányba fejlődik, csökken a függőségi beállítódásuk, nem hatalmasodik el rajtuk a sérültség tudata.

Az ép gyermekek részéről a gyermeki előítélet mentességre építünk. Ezzel a későbbi társadalmi integrálódás, a természetes, elfogadó attitűd kialakulásának alapjait célozzuk meg, valamint azt, hogy megtanulják a segítségnyújtás és az elvárások helyes arányát.

Folytatás a jelzés altt olvasható.


Társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a különbözőség természetesnek tekintése, valamint egymás pozitív tulajdonságainak értékelése.

  • komplex szomatopedagógiai fejlesztés (egyéni és kiscsoportos mozgásnevelés, manipulácó fejlesztése, szükség esetén egyéni értelmi fejlesztés, önellátásra nevelés)

  • fontosnak tartjuk az egyéb - akár kiegészítő - terápiás módszerek alkalmazását is (pl.Sindelar-Zsoldos-módszer,
    szenzoros integrációs terápia, diszgráfia-, ill. diszkalkúlia prevenciós foglalkozások, Bobath-módszer, a klasszikus svéd masszázs elemei stb.)

  • megkésett és akadályozott beszédfejlesztés 3 éves kortól egyéni terápiában

  • kiscsoportos logopédiai terápiák: artikulációs hibák javítása, beszédészlelés fejlesztése, diszlexia prevenció stb.

  • az önellátásra nevelés, a szociális kapcsolatok fejlődésének elősegítése is része speciális segítségnyújtásunknak.

A sajátos nevelési igényű gyermekek is egész napjukat az óvodai csoportokban töltik, teljes integrációban.
Speciális fejlesztésükre a gyógypedagógusok, ill. a logopédus kiviszik őket a csoportból, illetve az óvodai csoportban az óvónő munkáját segítve teszik azt (pl. óvodai testnevelés foglalkozásokon).

Ez természetesen szoros együttműködést kíván a gyógypedagógusok és az óvodapedagógusok között.

Óvodánk több csoportjában dolgozik olyan óvodapedagógus, aki fejlesztő pedagógiai végzettséggel is rendelkezik.
Így lehetőség van arra, hogy a fenti fejlesztő foglalkozásokon túl az óvodai csoportban az óvodapedagógusok egyéni, illetve kiscsoportos formában differenciált fejlesztő foglalkozásokat tartsanak a csoportjukba járó gyermekek számára.

A fejlesztő foglalkozásokra az óvoda saját, nagyméretű, eszközökkel jól felszerelt tornatermében és fejlesztő szobáiban kerül sor.

Feladataink:

Gyermekközpontú óvodai nevelésünk során a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

Az óvodai nevelés általános feladatai az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése:

·      egészséges életmód alakítása (a gyermekek gondozása, testi-lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, az egészséges életvitel igényének kialakítása)

·      érzelmi nevelés és szocializáció (a gyermekek megismertetése önmagával, lehetőségeivel, korlátaival, szokás és normarendszer megalapozása),

·      anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés (a spontán és irányításban szerzett ismeretek feldolgozása és rendszerezése)

Minden óvodáskorú gyermek esetében feladat a prevenció, de ez a SNI gyermekek esetében kiemelt hangsúlyt kap, és kiegészül a korrekció és a kompenzáció elvével.

A speciális feladatok ellátása mellett az ép gyermekeknél esetlegesen fellépő problémák is azonnali feltárásra kerülnek és ők is szakirányú ellátásban részesülnek.

Célunk, hogy az általunk nevelt gyermekeket a következők jellemezzék:

·      legyen érdeklődő, kíváncsi, ébredjen fel benne a tudásvágy,

·      lelje örömét és váljon igényévé a mozgás a mindennapos testedzés,

·      szeresse, óvja, ápolja, tisztelje környezetét, és bátran alakítsa azt, anélkül, hogy kárt tenne benne,

·      empátiával, toleranciával, segítőkészséggel, jó szándékkal forduljon társai felé,

·      rendelkezzen az életkorának megfelelő önállósággal, önfegyelemmel, feladattudattal, szabálytudattal és kitartással

·      legyen képes a különbözőségek elfogadására,

·      alkalmazza a kulturált viselkedés szokásait és szabályait,

A felelősségben osztozunk a szülőkkel.

Hangsúlyozott pedagógiai elveink:

·         Az érdeklődés, kíváncsiság és tudásvágy felkeltése és az erre alapozott ismeretek átadása.

·         A játék, mint alapvető tevékenység előtérbe állítása a nevelés minden területén.

·         Empátia, tolarencia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadására irányuló képesség kialakítása.

·         A családi nevelés elsődlegességének hangsúlyozása és az arra épülő kiegészítő nevelő munka.

Csoportjaink vegyes életkorúak, mely családi légkört biztosít. A testvérek, barátok együtt lehetnek.

A negyedik évre óvodánkban maradó gyermekeknél sincs szükség csoportváltásra.
A foglalkozások tervezésekor nem az életkor, hanem a gyerekek egyéni fejlettsége a meghatározó szempont.

Kiemelt nevelési területek:

·   Mozgásnevelés.

·   Környezetünk megismerésére nevelés.

·   Anyanyelvi nevelés

 

Gomba (1) csoport

Tulipán (2) csoport

Pillangó (3) csoport

Maci (4) csoport

Margaréta (5) csoport

Süni (7) csoport

Csigabiga (8) csoport