Keresés

Szavazások

Hová szervezzünk kirándulást a "Bakancsos túrázóknak" /programlehetőség a családoknak
 

Naptár

Fórum

Felhasználó

Újpest Önkormányzatának hírei

Díjaink

Újpest Önkormányzatának hírei

JÁTÉK

Részlet a Helyi nevelési programunkból.

Folytatás a jelzés alatt.

 

 

Tudjuk, hogy a játék belső indítékok alapján létrejövő önkéntes tevékenység, amelyben a gyermek élményeit, vágyait dolgozza fel, közben ismereteket és készségeket sajátít el. A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés legfontosabb eszköze. A játék tükrözi a kisgyermek fejlettségét, és az ismeretek bővülésével változik a játék minősége is. Továbbá minél bonyolultabb a játéktevékenység, annál magasabb szinten segíti a gyermek készségeinek, képességeinek fejlődését.

Óvodai nevelésünk tartalmának egyik legfontosabb sajátossága a játékra építettség. Tudjuk, hogy a szabad játék semmi mással nem helyettesíthető tevékenységi forma s mint ilyet a játékot tekintjük a tanulás elsődleges keretének. A szabad játék során a gyermekeknek önállóságot, szabadságot biztosítunk:

 • a játéktevékenység kiválasztásában

 • a játékeszközök megválasztásában

 • a társak megválasztásában

 • a gyermeki játékelgondolás megvalósulásában

 • a játszóhely megválasztásában és kialakításában.


  Kezdeményezett játék során az óvónő pedagógiai szándékkal teremt olyan helyzetet, melyben a gyermek egyéni érdeklődési körének, egyéni fejlettségének ismeretében ajánl fel játéktevékenységet sajátos fejlődésének elősegítésére. Ebben a helyzetben is tiszteletben tartjuk választását, biztosítjuk az önállóságot és önmegvalósítást számára.

Mozgáskorlátozott gyermekek esetében:

 • A gyakorló játéknál a játékszereket, eszközöket az esetleges fogásbeli, illetve manipulációs nehézségek miatt nem tudja megismerni, a velük való játék akadályokba ütközhet.

 • Szerepjátéknál a problémát az okozhatja, hogy kevesebb tapasztalata van a világról, az emberekről, a jelenségekről, ezért sivárabb, vagy sokszor meg sem jelenik.

 • Barkácsolás során a legnagyobb nehézséget a kéz problémái, a mozgástervezés zavara jelentheti.

 • Dramatizálásnál, bábozásnál, konstruáló játékoknál a problémát a nagy- és finommozgások nehézsége, valamint a kevés tapasztalat okozhatja.

 • Szabályjátéknál a mozgáskorlátozott gyermek csak segítséggel vagy módosítva tud részt venni.

Enyhe értelmi fogyatékos gyermek és a megismerő funkciók zavar esetében:

 • Gyakran nem érti meg a feladatot, nem ismeri a játékok funkcióját

 • Nem adekvátan használja a játékokat

 • Gyakorló játékok során megtaníthatók, begyakoroltathatók a szerepjáték elemei

 • Sokszor tapad, szegényes a szerepjátéka, gyakran csak egy-egy mozzanatot ismételget, utánoz így a szerepjáték kevés kivétellel a betanult cselekvéssorok alkalmazása lesz. Az egyszerű szerepjátékhoz csak irányítással lehet eljuttatni

 • Mozgásos játékok esetében: mozgásszabályozása, tudatos mozgástervezése elmarad ép társainak életkori átlagától

 • A konstrukciós játékok használata gondot jelenthet számára.

Viselkedészavaros gyerekek:

 • Gyakori, hogy a szabályt nem ismeri fel, nem tartja be

 • Reakciói változatosak lehetnek, nem vártak (sírás, öröm, dühkitörés), nem adekvátak

 • Kudarctűrésük általában nem megfelelő

 • Mozgásszabályozásuk elmarad ép társaikétól

 • Néha mozgásviharok nehezítik játékukat

Beszédfogyatékos gyerekek estén:

 • Beszédpercepció zavara - beszédészlelés, beszédmegértés elmaradása/zavara - esetén nem érti, nem tartja be a játékszabályokat,

 • Beszédprodukció zavara(i) esetén társai nem értik beszédét, szerepjátékokban való részvételét nehezíti

Célunk, a játéktevékenységek során a gyermekek képességeinek és kompetenciáinak fejlesztése, érzelmi, akarati tulajdonságainak alakítása, szociális, társas viselkedésének, magatartásának formálása.

Feladatunk:

 • nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése

 • ingergazdag, cselekvésre inspiráló környezet megteremtése

 • sokszínű tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása

 • a barkácsolás, mintázás, rajzolás, festés, kézimunka, bábozás, dramatizálás eszközeinek sokszínű, szabadon választhatóságra lehetőséget adó elhelyezése.

 • Ügyelni kell arra, hogy a különböző mozgásos játékokat játszó gyermekek ne zavarják egymást, az épek vigyázzanak SNI társaikra, és a sérülés mértékétől függően a SNI gyermekek is igyekezzenek alkalmazkodni társaikhoz.

 • A SNI gyermek számára nagyobb helyet kell biztosítani, hogy megfelelően tudjon mozogni. A szabadabb mozgáslehetőséghez tágasabb berendezést, nagyobb játszóhelyet biztosítani, úgy hogy azonos méretű csoportszobába kevesebb gyermeket fogadunk. Ez az épek számára is nagyobb mozgásteret biztosít, így a frusztráció

 • könnye bben kiküszöbölhető.

A mozgásszervi károsodás és enyhe értelmi fogyatékosság következtében kialakult kommunikációs zavarokkal küszködő gyermeket igyekszünk minél hamarabb résztvevővé tenni az épekkel való közös játékban. Nagyon fontos egy ilyen összetételű csoportban az egymás játékának, alkotásainak megbecsülése, a lehetőség megadása a pozitív és negatív élmények "kijátszására". Az egészséges versenyszellem speciális kialakítására törekszünk és arra, hogy a SNI gyermek is - lehetősége szerint - mindenfajta játéktevékenységben részt vehessen.

Tudjuk, hogy a játék minden fajtájában nagy szerepe van az utánzásnak, melyekben a SNI gyermekek részére az ép gyermekek megfelelő példát tudnak nyújtani. Ez a szerep pozitív élménnyel gazdagítja a gyermekek személyiségét. Ezért, ha a gyermekek elmélyülten játszanak, akkor sem szakítjuk meg tevékenységüket, ha az adott időben a fejlesztési terv szerint ki kellene emelni a csoportból.


 

 

Gomba (1) csoport

Tulipán (2) csoport

Pillangó (3) csoport

Maci (4) csoport

Margaréta (5) csoport

Cica (6) csoport

Süni (7) csoport

Csigabiga (8) csoport