Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Étkezés

lemondása

Ebédlemondás a deakovi@deakovi.hu email címen lehetséges, előző nap 8.15-ig!

Eseménynaptár

Mostanában nincsenek események

Különös közzétételi lista

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján az alábbi adatokat tesszük közzé

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁNKBAN                       2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE

Az intézmény fenntartója:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

www.ujpest.hu

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervezet:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

www.ujpest.hu

Az intézmény hivatalos neve:

Újpesti Deák Óvoda

Székhelye:

1041 Budapest, Deák Ferenc utca 95.

Pontos címe, telefon/fax, elektronikus levélcím:

1041 Budapest, Deák Ferenc utca 95.

06/1 369 63 07

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlapja:

www.deakovi.hu

Intézményvezető neve, címe, elérhetősége:

Csabainé Kurucz Orsolya

Deák Óvoda 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 95

06/1 369 63 07

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézményvezető-helyettes neve, címe, elérhetősége:

Stahlné Juhász Tímea

Deák Óvoda 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 95

06/1 369 63 07

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Felvehető maximális gyermeklétszám:

175 fõ

Csoportok maximális létszáma:

25 fõ

(Csoportlétszám túllépéshez a szülői beleegyezés után Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének engedélye szükséges, maximum 10% erejéig.)

Az intézmény nyitva-tartása:

Az óvoda hétfőtől péntekig, 5 napos munkarendben működik és 600 és 1800 óra között tart nyitva.

Reggeli óvodapedagógusi ügyeletet a szülői igényeknek megfelelően 630 és 700 óra között biztosítunk.

Délután 1700 és 1730 óra között van ügyelet.

 

 

Az intézmény alaptevékenysége:

-          Óvodai nevelés ellátás

-          SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása az alábbi fogyatékosságok esetén:

 • érzékszervi fogyatékos,
 • mozgásszervi fogyatékos,
 • értelmi, vagy beszédfogyatékos
 • autizmus spektrum zavar,
 • egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)

-          Óvodai intézményi gyermek-étkeztetés,

 Az óvodai felvétel rendje:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt.8. § (1))

Az óvodai felvétel rendje (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)

 1. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A szabad óvodaválasztás akkor érvényesül, ha az óvoda betartotta a kötelező felvételi eljárási rendet és e mellett rendelkezik még szabad férőhellyel.

Döntés az óvodai felvételről:

 • A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja.(EMMI rendelet 83.§(4) bekezdés)
 • A nevelési oktatási intézmény a gyerekekkel a tanulókkal kapcsolatos döntéseit-jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a ….., szülővel.(Nkt.37.§)
 • Az elutasított gyermeknek „értesítés” formájában férőhelyet kínálhat fel egy másik, szabad férőhellyel rendelkező óvoda, melyet az elutasító határozattal egyidejűleg vehet át a szülő.
 • Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be – a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Jegyzőjének címezve – az intézményvezetőnél (Nkt. 37.§ (3) bekezdés b) pont)
 • A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38.§ (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

Óvodánk felvételi körzete:

Deák Ferenc u.:               páratlan oldal: 85 - végig           páros oldal: 4-8

Dessewffy u.:                  páratlan oldal: 15 - végig           páros oldal: 22 - végig

Dobó u.:                                                                             páros oldal: végig

Eötvös József u.:            páratlan oldal 23 - végig             páros oldal 24 – végig

Fóti út:                            páratlan oldal: 29 - végig

Görgey Artúr út              páratlan oldal: 31 - 43                 páros oldal : 40 - végig

Jósika u.:                        páratlan oldal: végig  

Kiss János u.                  páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

Kossuth u.                      páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

Laborfalvi Róza u.                                                            páros oldal: végig

Lahner György u.          páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

Latabár Kálmán u.         páratlan oldal: 1 – 15

Mikes Kelemen köz      páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

Mikes Kelemen u.          páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

Mikszáth Kálmán u.      páratlan oldal 71 – végig              páros oldal 70 – végig

Pécsi Sándor sétány      páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

Rózsa u.                         páratlan oldal: 65 – 75.

Szigeti József u.             páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

Szilágyi u.                                                                          páros oldal: 6 – 24.

Vécsey Károly u.         páratlan oldal: 71/B – végig         páros oldal: 78 – végig

Vécsey köz                   páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

Závodszky Zoltán u.    páratlan oldal: végig                    páros oldal: végig

A beiratkozás ideje:

Az óvodai előjegyzések időpontját a Fővárosi Közgyűlés határozza meg, rendszerint május első hete. Erről az érintett szülőket az óvodában kifüggesztett közleményben, illetve a honlapunkon közzé tett tájékoztatóban értesítjük.

A nevelési év folyamán – a szabad férőhelyek függvényében – folyamatos az óvodai felvétel.

Az intézményben fizetendő térítési díjak:

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétõl hatályos módosítása szerint az óvoda étkezési térítési díjak megfizetése alól az alábbi esetekben kapnak felmentést a családok:

 • a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos
 • a gyermek olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • a gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • a gyermek nevelésbevételét rendelte el a gyámhatóság,
 • a gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át.

 A nevelési év rendje:

 • A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik – minden év szeptember 1.-től, a következő év augusztus 31.-ig tart.  Az óvodai élet aktív nevelési - fejlesztési szakasza minden év szeptember 1.-tõl, a következő év május 31.-ig tart.
 • Az óvodába járó gyermekek jelentős létszámcsökkenésének esetén (iskolai őszi, téli és tavaszi szünet, nyári élet) csoport, illetve óvodák közötti összevonással üzemel.
 • Az óvoda nyári zárása (5 hét) a fenntartó utasítása alapján történik, melynek időpontjáról minden év február 15-ig a szülőket értesítjük a csoportok faliújságján illetve az óvoda honlapján.
 • A nyári zárás ideje alatt szerdai napokon 9 -12 óra között ügyeletet tartunk az óvodában.
 • A zárva tartás ideje alatt, a szülő kérésére a gyermeket az erre kijelölt óvodában helyezzük el.
 • A téli időszakban – Karácsony és Újév között – a fenntartó által megszabott rend szerint a kerület egyes régióiban 1 óvoda tart ügyeletet.
 • Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel szakmai napként, amelynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. A nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontját a munkatervben határozzuk meg, melyről a szülőket a zárást megelőzően 7 nappal korábban tájékoztatni kell.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

 • Házirend
 • Pedagógiai Program
 • SZMSZ
 • Éves Munkaterv
 • I.T

Ezek a dokumentumok megtekinthetők az intézményvezetőnél.

A házirend az óvoda folyosóján ki van függesztve, illetve valamennyi dokumentum közzétéve az intézmény honlapján.

 

 

Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

 

Beosztás:

Iskolai végzettség:

Szakvizsga:

Fő:

Intézményvezető

 óvoda honlapján.tel.

 

Főiskola

Közoktatási vezető

1 fő

Intézményvezető-helyettes

Főiskola

Fejlesztő pedagógus

1 fő

Óvodapedagógus

Főiskola

 

10 fő

Óvodapedagógus

Főiskola

Fejlesztő pedagógus

4 fő

Óvodapedagógus

Főiskola

Környezeti nevelő

1 fő

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma, iskolai végzettsége és szakvégzettsége:

Képesítés

Dajka

Ped. assz.

Óvodatitkár

Alapfokú

6 fő

 

 

Középfokú

2 fő

4 fő

1 fő

 

Egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak:

Képesítés

Gondnok

Konyhai kis.

Alapfokú

 

1 fő

Középfokú

1 fő

1 fő

 

Óvodai csoportok száma, korcsoporti megoszlása és csoportlétszámok:

Csoport neve:

Korosztály:

Csoport létszám:

1. Gomba

vegyes csoport

17 fő

2. Tulipán

vegyes csoport

21 fő

3. Pillangó

vegyes csoport

19 fő

4. Maci

vegyes csoport

20 fő

5. Margaréta

vegyes csoport

22 fő

7. Süni

vegyes csoport

22 fő

 

 

 

 

Csoportjaink

Információk

show Óvodán nyitva: 

Ügyelet:

Deák Óvoda

Címünk:
1041. Budapest, Deák Ferenc utca. 95.

Email: deakovi@deakovi.hu
Telefon: +36 1 369 6307

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41